Klachtenregeling:

1. Inleiding

Gundelach organisatieadvies B.V. hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten.

Het verlenen van diensten is, hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, mensenwerk. Het is daarom niet uitgesloten dat een klant niet tevreden is over de dienstverlening of dat er iets mis gaat. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Gundelach organisatieadvies B.V. een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van Gundelach organisatieadvies B.V.

Uiteraard zullen alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

2. Publicatie

De klachtenregeling wordt op verzoek aan klanten toegezonden. Tevens staat de klachtenregeling gepubliceerd op de website van Gundelach organisatieadvies B.V..

3. Indienen klachten

Klachten kunnen op de volgende wijze worden ingediend: 

Schriftelijk:                   Gundelach organisatieadvies B.V.

t.a.v. Mw. N. Gundelach, directie

Valkenboskade 569

2563 JD Den Haag

E-mail:                          natasja@gundelach.nl

4. Termijn

Klachten kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 weken na het moment van handelen of nalaten van Gundelach organisatieadvies B.V., dan wel vanaf het moment dat de klant redelijkerwijs daarvan kennis had kunnen nemen.

5. Procedure

5.1 Coördinatie klachtenbehandeling

De coördinatie van de klachtenbehandeling is in handen van de directie van Gundelach organisatieadvies B.V. (N. Gundelach). Indien de directie zelf betrokken is bij de klacht, wordt de klacht afgehandeld door een externe geschillencommissie (zie artikel 6)

5.2 Behandeling

5.3 Beroep

Is de klant niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kan hij/zij zijn/haar klacht vervolgens binnen zes weken schriftelijk voorleggen aan de directie van Gundelach organisatieadvies B.V..

Beroep kan op de volgende wijze worden ingediend: 

Schriftelijk:                   Gundelach organisatieadvies B.V.

t.a.v. Mw. N. Gundelach, directie

Valkenboskade 569

2563 JD Den Haag

E-mail:                          natasja@gundelach.nl

De directie handelt het beroep binnen zes weken nadat deze aan haar is voorgelegd af. Zo niet, dan wordt het beroep geacht niet tot tevredenheid van de klant te zijn afgehandeld.

6. Geschillenregeling

Een klant kan, indien de klacht niet tot tevredenheid is afgehandeld door Gundelach organisatieadvies B.V., gebruik maken van de mogelijkheid de klacht door te leggen bij de geschillencommissie van de OOA (bij klachten over organisatieadvies). 

Aan de behandeling van het geschil door een externe instantie kunnen kosten zijn verbonden.  Het oordeel van een  onafhankelijke beroepsinstantie zal door Gundelach organisatieadvies B.V. als bindend worden afgehandeld, waarna afhandeling hiervan zal plaatsvinden binnen de door de beroepsinstantie gestelde termijnen.

7. Rapportage aan klanten:

Elk kwartaal meldt Gundelach organisatieadvies B.V. klachten indien van toepassing aan de klanten m.b.t. de cliënten die via hen zijn verwezen:

  1. Het aantal ingediende klachten 
  2. Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen
  3. Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld
  4. Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen
  5. Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de gestelde termijn is afgehandeld

8. Bewaartermijnen:

Alle binnen gekomen klachten zullen minimaal 5 jaar worden bewaard. 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent!

Schrijf je in voor tips, updates en inspiratie.