Algemene Voorwaarden

Artikel 1           Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen;

Bureau: het organisatieadviesbureau Gundelach organisatieadvies B.V. hierna te noemen ‘Gundelach organisatieadvies’;

Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Gundelach organisatieadvies

een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte;

Opdracht: iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan de opdrachtgever;

Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan Gundelach organisatieadvies Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Offerte: elke mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een opdracht met haar aan te gaan;

Materialen: alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, trainingen, docentenhandleidingen, werkboeken, procesbeschrijvingen, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, beeld- en geluidsopnames en andere stoffelijke objecten;

Opleiding(en):Open rooster opleidingen, (online)cursussen, workshops, leerbijeenkomsten, masterclasses of trainingen die op de locatie van Gundelach organisatieadvies of een door Gundelach organisatieadvies te bepalen locatie worden gegeven;

 Artikel 2           Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij het bureau goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.


Artikel 3           Totstandkoming opdracht

 1. Een offerte van het bureau is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door het bureau uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en het bureau toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 4. In de overeenkomst van opdracht worden de volgende onderdelen beschreven:

(a) organisatie, (b) locatie, (c) adres opdrachtgever, (d) functiebeschrijving, (e) duur van de opdracht, (f) tarief, (g) reiskosten, (h) reistijd

 1. Het bureau heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 4           Aanmelding voor Opleidingen, cursussen en trainingen

 1. Aanmeldingen voor Opleidingen dienen schriftelijk te geschieden door aanmelding voor Opleiding middels een online formulier op de Gundelach organisatieadvies website, schriftelijk als bevestiging op een offerte (bijvoorbeeld bij in company trainingen) of door middel van het plaatsen van de bestelling in de webwinkel (bij online training) van Gundelach organisatieadvies B.V. (gundelach.nl)
 2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gundelach organisatieadvies treedt in werking indien de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling van de aanmelding heeft ontvangen. Gundelach organisatieadvies behoudt zich het recht om aanmeldingen tot 1 week voor de Opleiding af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.
 3. Afspraken met vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Gundelach organisatieadvies zijn bindend indien Gundelach organisatieadvies een schriftelijke bevestiging heeft gegeven van de afspraken.
 4. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. Wijzigingen/aanvullingen kunnen tot uiterlijk 1 dag voor de cursusdatum per mail worden doorgegeven via mailadres: contactgundelach@gmail.com Als gegevens 1 dag voor de cursusdatum niet juist/niet compleet bekend zijn worden accreditatiepunten niet verwerkt.


Artikel 5          Rechten en verplichtingen van het bureau

 1. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs (OOA) en volgens de gedragsregels van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het bureau kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. Het bureau en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen het bureau en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het heeft het bureau het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Het bureau heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Het bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen. Bij ziekte en/of verhindering van een docent bij cursussen, trainingen en opleidingen (zowel in company als open inschrijving) zal Gundelach organisatieadvies indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Bij online cursussen is dit niet van toepassing.
 6. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te zijn, zal Gundelach organisatieadvies Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 13.4, laatste bullet, van toepassing.
 7. Indien Gundelach organisatieadvies binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikelen 12a.6 en 12b.7 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.


Artikel 6           Rechten en verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
 2. Het bureau tijding bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die het bureau voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
 3. Alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan het bureau worden gemeld, zodat het bureau daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
 4. De bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
 5. De adviseur(s) of medewerker(s) van het bureau, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-en internetaansluiting).
 6. Opdrachtgever zal het bureau vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 7. Opdrachtgever zal het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.


Artikel 7           Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bij voorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal het bureau het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.


Artikel 8        Privacy, beveiliging en geheimhouding

 1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het bureau.
 2. Gundelach organisatieadvies draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van Gundelach organisatieadvies bevinden en Gundelach organisatieadvies daartoe op grond van de geldende privacy wetgeving is gehouden.
 3. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis – hebben kunnen – nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op.


Artikel 9        Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
 3. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van het bureau, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, nog het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
 4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door het bureau tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Het bureau is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.


Artikel 10         Prijzen

10a. prijzen opleidingen

 1. Tenzij anders aangegeven zijn de cursuskosten bij open inschrijvingen van opleidingen inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch. Bij de aanschaf van een online training gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de bestelling in de webwinkel zijn vermeld.
 2. Deze prijzen van opleidingen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt Gundelach organisatieadvies zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die het bureau noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.


10b. Prijzen andere werkzaamheden vanuit bureau

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van het bureau worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt het bureau eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.
 2. In de tarieven van het bureau en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en verblijfskosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen, reiskosten, overnachtingskosten en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die het bureau ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
 3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die het bureau noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.


Artikel 11         Facturering en Betaling

11a. facturering en betaling opleiding

 1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 5 kalenderdagen aan Gundelach organisatieadvies voldoen, uitgezonderd online trainingen. Indien de opleiding aanvangt binnen een periode die korter is dan 5 kalenderdagen aan Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Opleiding aan Gundelach organisatieadvies voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Gundelach organisatieadvies op te schorten.
 2. Bij online cursus: Direct na bestelling van de online cursus in de webwinkel volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk.
 3. Indien de gefactureerde bedragen niet worden betaald binnen de overeengekomen termijn, zal de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 4. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, kan de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.
 5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft Gundelach organisatieadvies het recht de cursist te weigeren voor de Opleiding, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.
 6. Bij online cursus: Opdrachtgever betaalt via iDeal, tenzij anders overeengekomen.

11b. Facturering en prijzen andere werkzaamheden bureau

 1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van het bureau steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door het bureau aangegeven rekeningnummer.
 2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan het bureau de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten betekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 3. Het bureau heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van het bureau aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.


Artikel 12        Annulering

12a. Annulering maatwerk trainingen, in company trainingen en andere werkzaamheden: 

 1. Na bevestiging van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. Indien door het toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van dienstverlening, een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

 

Annulering of uitstel 0-14 dagen na ontvangst ondertekende offertekosteloos
Annulering of uitstel/verschuiving tot 16 weken voor de overeengekomen dienstverlening/aanvangsdatum50% van het geoffreerde bedrag
Annulering of uitstel/verschuiving tot 08 weken voor de overeengekomen dienstverlening/aanvangsdatum75% van het geoffreerde bedrag
Annulering of uitstel/verschuiving minder dan 08 weken voor de overeengekomen dienstverlening/aanvangsdatum100% van het geoffreerde bedrag
Annulering of uitstel na aanschaf online training100% van het geoffreerde en betaalde bedrag

 

 1. Eenmaal verschoven Opleidingen kunnen niet nogmaals verschoven worden.
 2. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk via de website worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Gundelach organisatieadvies. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Gundelach organisatieadvies.
 3. Gundelach organisatieadvies behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 4. Gundelach organisatieadvies heeft het recht de Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

12b. Annulering trainingen met open inschrijving: 

 1. Na betaling van de inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, ongeacht het voorgaande is annuleren vanaf één maand voor de cursus/training niet meer mogelijk. Kosteloze annulering door Opdrachtgever is mogelijk gedurende 14 dagen na de dag van inschrijving.
 2. De bedenktijd vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden (dit geldt ook als de inloggegevens voor e-learning zijn verstrekt)
 3. Annuleren na het verlopen van de bedenktijd verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten. Deelnemer mag kosteloos een andere deelnemer in zijn/haar plaats sturen, mits deze voldoet aan vooraf gestelde, en indien van toepassing zijnde, toelatingseisen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus/training per mail gecommuniceerd te worden met Gundelach organisatieadvies.
 4. Eenmaal verschoven Opleidingen kunnen niet nogmaals verschoven worden.
 5. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk via de website worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Gundelach organisatieadvies. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Gundelach organisatieadvies.
 6. Gundelach organisatieadvies behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
 7. Gundelach organisatieadvies heeft het recht de Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten en, over inschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.

12c. Annulering online cursus: 

 1. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan Gundelach organisatieadvies
 2. Het is, behoudens het gestelde in Artikel 10, lid 3, niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren.
 3. Uitgezonderd annulering zoals beschreven in Artikel 4, lid 3, zal in geen enkel geval restitutie van het aankoopbedrag van een online cursus plaatsvinden tenzij Gundelach organisatieadvies zelf anders bepaalt.

12d. Terugbetaling 
Indien er sprake is van dat Gundelach organisatieadvies (een deel van) het door de opdrachtgever betaalde geld terugbetaalt dan gebeurt dit binnen 5 werkdagen

Artikel 13         Overmacht

 1. Indien Gundelach organisatieadvies door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Gundelach organisatieadvies zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.
 2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel over gedeeltelijk te ontbinden, voor zo ver de overmachtssituatie die rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Gundelach organisatieadvies als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van Gundelach organisatieadvies onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Gundelach organisatieadvies kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: pandemieën, oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het product bij Gundelach organisatieadvies of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Gundelach organisatieadvies als op de locatie waar opleiding plaats vindt.


Artikel 14         Aansprakelijkheid

 1. Gundelach organisatieadvies is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus, training of opleiding, zowel in company als open inschrijving, van Gundelach organisatieadvies tenzij aan Gundelach organisatieadvies opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Gundelach organisatieadvies op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.
 5. Gundelach organisatieadvies heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Gundelach organisatieadvies kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Gundelach organisatieadvies op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Gundelach organisatieadvies hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van een online cursus, training, opleiding (zowel in company als open inschrijving). Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
 6. Gundelach organisatieadvies zal er alles aan doen om de best mogelijke online cursus te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software nog niet zijn meegenomen in de online cursus. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de online cursus afwijken van het uiterlijk van de huidige software. Gundelach organisatieadvies is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gundelach organisatieadvies of haar personeel zal Opdrachtgever Gundelach organisatieadvies vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Opleidingen en zal hij Gundelach organisatieadvies alle schade vergoeden die Gundelach organisatieadvies leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 8. Gundelach organisatieadvies is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als een Opleiding moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd onvoorziene omstandigheden waaronder genoemd in artikelen 5 &13.
 9. Gundelach organisatieadvies wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en Gundelach organisatieadvies als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Gundelach organisatieadvies.


Artikel 15         Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij het bureau en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft het bureau en haar licentiegevers volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.
 2. Het bureau verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, docht slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau is het opdrachtgever niet toegestaan: (a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers: of (b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.
 4. Beeld en/of geluidreproductie van opleidingen is uitdrukkelijk verboden


Artikel 16         Gedragsregels Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs

 1. De door het bureau ingezette organisatiekundige of –adviseur houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de professionele gedragsregels opgenomen in de Gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs. Deze gedragscode wordt door het bureau op verzoek van opdrachtgever kosteloos toegezonden en is tevens toegankelijk via de website ooa.nl Indien opdrachtgever van mening is dat de door het bureau ingezette organisatiekundige of -adviseur deze gedragscode niet naleeft, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid haar klacht voor te leggen aan de Commissie van Toezicht van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs.


Artikel 17         Gedragsregels Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

 1. Het bureau staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Opname in het register gebeurt na audit op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training. Dit register is te raadplegen via de website crkbo.nl.
 2. De door het bureau ingezette docent houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de professionele gedragsregels opgenomen in de Gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze gedragscode wordt door het bureau op verzoek van opdrachtgever kosteloos toegezonden en is tevens toegankelijk via de website nrto.nl


Artikel 18         Slotbepalingen

 1. Partijen zullen gedurende een periode van twee jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 19         Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijk wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d.03-01-2023 te Den Haag

 

 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent!

Schrijf je in voor tips, updates en inspiratie.